top of page
Logo PANACHE.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN B2C

INHOUDSOPGAVE:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de Panache Bikefitting
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 – Offertes
Artikel   7 - Herroepingsrecht
Artikel   8 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 10 - Verplichtingen van de Panache Bikefitting bij herroeping
Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 12 - De prijs
Artikel 13 – Korting en aanbiedingen
Artikel 14- Betaling
Artikel 15 – Nakoming en extra garantie
Artikel 16 – Levering en uitvoering
Artikel 17 – Overmacht
Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 19 – Aansprakelijkheid
Artikel 20 – Modellen, ontwerpen, etc.
Artikel 21 – Auteursrecht
Artikel 22 – Evenementen
Artikel 23 - Annulering
Artikel 24 – Klachtenregeling
Artikel 25 - Geschillen
Artikel 26 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: consument die bij Panache Bikefitting een koop doet.

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Panache Bikefitting en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 6. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping

 

Artikel 2 – Identiteit van Panache Bikefitting

Siemen Tas handelend onder de naam Panache Bikefitting

Vestigingsadres: Zwanenlaan 29 8400 Oostende

Telefoonnummer: [+32] 0479 85 17 99

E-mailadres: panachebikefitting@gmail.com

Ondernemingsnummer: 0663.633.517

BTW-identificatienummer: BE0663633517

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Panache Bikefitting en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Panache Bikefitting en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Panache Bikefitting voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Panache Bikefitting zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De door de Panache Bikefitting gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Panache Bikefitting gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Panache Bikefitting niet.

 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Een overeenkomst met Panache Bikefitting komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand wanneer de consument via de website van Panache Bikefitting of via de mail één of meerdere producten en/of diensten heeft besteld en Panache Bikefitting de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen en Panache Bikefitting een ontvangstbevestiging heeft verzonden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Panache Bikefitting onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Panache Bikefitting is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Panache Bikefitting passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Panache Bikefitting daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Panache Bikefitting kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Panache Bikefitting op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Panache Bikefitting zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van Panache Bikefitting waar de consument met klachten terecht kan;

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product,voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 2. Bij de totstandkoming van een dienstovereenkomst verklaart de consument dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Panache Bikefitting de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 

Artikel 6 – Offertes

 1. Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de wederpartij. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 30 dagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen.

 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Consument dient dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen met Panache Bikefitting.

 4. De op de offerte vermelde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere heffingskosten.

 5. De consument is gehouden 50% van de koopprijs vooraf te voldoen, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Panache Bikefitting mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

 3. Panache Bikefitting mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 4. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 5. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 6. De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Panache Bikefitting mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 7. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 8. Indien Panache Bikefitting de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 9. Indien Panache Bikefitting de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Panache Bikefitting hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping op te sturen naar het adres genoemd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden of meldt hij dit op andere ondubbelzinnige wijze aan Panache Bikefitting.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Panache Bikefitting. Dit hoeft niet als Panache Bikefitting heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Panache Bikefitting verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij Panache Bikefitting zelf ondubbelzinnig aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet zelf te dragen.

 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 7. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Panache Bikefitting een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Panache Bikefitting is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 8. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten indien Panache Bikefitting de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt.

 

 

Artikel 10 – Verplichtingen van Panache Bikefitting bij herroeping

 1. Wanneer de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht en deze per mail toezendt naar het e-mailadres vermeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden, stuurt Panache Bikefitting bij kennisname van deze mail een ontvangstbevestiging terug naar het mail adres gebruikt door de consument.

 2. Panache Bikefitting vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Panache Bikefitting aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 3. Panache Bikefitting gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een ander betaalmiddel. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Panache Bikefitting de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 5. Indien de consument meer dan één product heeft gekocht, is Panache Bikefitting niet gehouden tot het terugbetalen van de verzendkosten, tenzij alle producten worden terug gezonden.

 

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht

Panache Bikefitting sluit de navolgende producten uit van het herroepingsrecht:

 1. Producten ontwikkeld door Panache Bikefitting op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, waarvan in ieder geval sprake is bij custom producten;

 2. Dienstovereenkomsten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht na volledige uitvoering van de overeenkomst, wanneer de consument uitdrukkelijk voorafgaand heeft ingestemd met de uitvoering.

 3. Evenementen georganiseerd door Panache Bikefitting.

 

 

Artikel 12 – De prijs

 1. De prijzen vermeld op de site, in de mail, nieuwsbrief zijn in euro’s en inclusief BTW. In het aanbod is geen sprake van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW), verpakkings- of verzendkosten.

 2. Indien verzend-, verpakkingskosten of belastingen van toepassing zijn worden deze duidelijk bij het aanbod vermeld.

 3. Indien de prijs op de website redelijkerwijs niet kan kloppen, bijvoorbeeld als de prijs op de website veel te laag is, dan is geen sprake van een rechtsgeldige koop en houdt Panache Bikefitting zich het recht voor deze foutieve prijs te wijzigen naar de juiste prijs. De consument krijgt op dit moment het recht af te zien van de koop.

 4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 5. In afwijking van het vorige lid kan Panache Bikefitting producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Panache Bikefitting geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 6. Panache Bikefitting behoudt het recht prijsverhogingen door te voeren binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 7. Panache Bikefitting behoudt het recht prijsverhogingen door te voeren vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Indien hiervan geen sprake is heeft de consument de bevoegdheid tot het opzeggen van de overeenkomst met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 13 – Kortingen en aanbiedingen

 

 1. Kortingen en acties worden gecommuniceerd via de website, nieuwsbrief, social media en externe websites.

 2. Korting op korting is ten alle tijden uitgesloten.

 3. Indien gebruik gemaakt wordt van acties met een minimale bestedingswaarde of afname van een minimaal aantal artikelen dient ook altijd de minimale hoeveelheid gehaald te worden na het retourneren om gebruik te blijven maken van de actie.

 4. Aanspraak maken op een actie achteraf is niet mogelijk.

 

Artikel 14 – Betaling

 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een dienstovereenkomst vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Panache Bikefitting zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering alsnog te betalen.

 3. Na het uitblijven van de betalingsverplichtingen in de lid 2 genoemde termijn is de consument over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Panache Bikefitting gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Panache Bikefitting kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages

 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Panache Bikefitting te melden.

 5. Betaling dient te geschieden in de aangegeven valuta in het aanbod.

 6. Indien sprake is van een overeenkomst inzake custom producten wordt de opdracht van deze custom producten niet in productie genomen indien niet aan de betalingstermijn van 14 dagen is voldaan.

 

 

Artikel 15 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Panache Bikefitting staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Panache Bikefitting staat niet in voor anders dan normaal gebruik.

 3. Een door Panache Bikefitting, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Panache Bikefitting kan doen gelden indien Panache Bikefitting is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Panache Bikefitting, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 16 – Levering en uitvoering

 1. Panache Bikefitting neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten en bij de beoordeling van aanvragen tot het maken van custom producten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Panache Bikefitting kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Panache Bikefitting geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van het product en/of dienst, in het bezit zijn van Panache Bikefitting.

 5. Indien de consument voor de koop laat weten dat de beloofde levertijd essentieel is en daarom een belangrijke voorwaarde is om de aankoop te doen, betaalt Panache Bikefitting indien hij in gebreke blijft onverwijld de kosten terug.

 6. Na ontbinding conform het vorige lid zal Panache Bikefitting het bedrag dat de consument betaald heeft in beginsel onverwijld terugbetalen.

 7. Panache Bikefitting behoudt zich het recht voor de terugbetaling uit te stellen totdat ofwel de consument heeft aangetoond het product teruggezonden te hebben ofwel Panache Bikefitting het product ontvangen heeft.

 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Panache Bikefitting tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Panache Bikefitting bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 9. Indien de consument zelf een vervoerder kiest dan wordt het risico van beschadiging en/of vermissing van producten verlegd naar de consument zodra Panache Bikefitting het pakket aan de vervoerder heeft overgedragen.

 

Artikel 17 – Overmacht

 

 1. Indien door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Panache Bikefitting dit de consument zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 2. In geval van overmacht kan Panache Bikefitting, na overleg met de consument, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan

 3. Indien de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de consument bevoegd per aangetekend schrijven aan Panache Bikefitting mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Panache Bikefitting jegens de consument bestaat.

 4. Tekortkoming van Panache Bikefitting in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

 5. Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden

  1. Te late of kwalitatief onacceptabele levering van materiaal (ontwerp, afbeelding) van consument;

  2. Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers;

  3. Zaken die het productieproces vertragen buiten de macht van Panache Bikefitting om, in ieder geval maar niet uitsluitend stroomuitval.

  4. Andere overmachtssituaties die hier niet concreet zijn opgenomen.

 

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Iedere levering van goederen door Panache Bikefitting aan de consument geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de consument al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van Panache Bikefitting wegens tekortschieten van de consument in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking opleveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door Panache Bikefitting is voorbehouden.

 2. Indien de consument in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel is Panache Bikefitting gerechtig de goederen voor rekening van de consument terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De consument verleent Panache Bikefitting hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de consument in gebruik zijnde ruimte te ( doen) betreden. Alle met de terugname verband houdende kosten komen voor rekening van de consument.

 3. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de consument in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

 4. Het is niet mogelijk voor de consument de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door te verkopen aan derden voordat aan alle verplichtingen uit de overeenkomst is voldaan, tenzij Panache Bikefitting hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

 

 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is Panache Bikefitting gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

 2. De verplichting tot schadevergoeding van Panache Bikefitting op grond van welke wettelijke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen Panache Bikefitting uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

 3. Indien Panache Bikefitting om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de koop.

 4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade. Onder gevolgschade wordt mede verstaan gederfde winst en andere indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, eventuele aansprakelijkheid van de consument jegens derden.

 5. Panache Bikefitting is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet op tijd leveren van het product.

 

Artikel 20 – Ontwerpen, modellen, etc.

 

 1. De consument geeft aan Panache Bikefitting de verzekering dat op alle tekeningen, foto’s, ontwerpen die door de consument worden aangeleverd ten behoeve van de ontwikkeling van producten naar persoonlijke voorkeur geen rechten van derden rusten.

 2. De consument vrijwaart Panache Bikefitting voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid genoemde aangeleverde foto’s of ontwerpen door de consument, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

 3. De consument vergoedt alle schade en nadeel die Panache Bikefitting lijdt indien en doordat de door Panache Bikefitting geproduceerde gepersonaliseerde producten inbreuk maken op rechten van derden.

 4. De consument kan geen productkwaliteit aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of toepassing van het aangeleverd materiaal, genoemd in voorgaande leden.

 

Artikel 21 – Auteursrecht

 

 1. Op alle producten van Panache Bikefitting berust het auteursrecht.

 2. Panache Bikefitting behoudt het auteursrecht op de in opdracht geleverde en/of ontwikkelde (custom) producten aan de consument, tenzij Panache Bikefitting en consument schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Panache Bikefitting gedeelten en/of het volledige product te reproduceren of te verveelvoudigen.

 

Artikel 22 – Evenementen

 

 1. Deelname aan diensten in de vorm van evenementen georganiseerd door Panache Bikefitting geschieden voor eigen risico van de opdrachtgever of deelnemer. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Panache Bikefitting, is Panache Bikefitting niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

 2. Panache Bikefitting is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  1. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever zoals het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van eigen vermogens of het negeren van instructies.

  2. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Panache Bikefitting en die krachtens de Belgische wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Panache Bikefitting kunnen worden toegerekend.

  3. Indien zich bij de uitvoering van een dienst onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Panache Bikefitting leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Panache Bikefitting gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

 3. Deelnemers aan een fietsevenement zijn verplicht een valhelm te dragen en materiaal mee te nemen die goed functioneert.

 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en/of anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement

 5. De opdrachtgever en/of deelnemer vrijwaart Panache Bikefitting voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Panache Bikefitting, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

 7. Panache Bikefitting kan op grond van overmacht op het allerlaatste moment besluiten evenementen geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen restitutie van koopprijs plaatsvinden.

 8. Panache Bikefitting is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer een evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

 9. Van een overmachtssituatie is in ieder geval sprake bij extreme weersomstandigheden.

 10. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Panache Bikefitting voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

 11. Deelname aan een evenement is alleen toegestaan indien de volledige koopprijs is betaald

 12. Deelname aan een evenement door een deelnemer jonger dan 12 jaar is enkel toegestaan onder begeleiding van een volwassene.

 13. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen op de dader verhaald worden.

 14. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Panache Bikefitting en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

 

Artikel 23 – Annulering

 1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en/of per e-mail te geschieden. Datum poststempel en/of datum binnenkomst e-mail wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

 2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd.

 3. Bij annulering zal Panache Bikefitting de volgende kosten in rekening brengen:

  1. Tot 14 dagen voor aanvang van het evenement 25% van de koopprijs;

  2. Binnen 14 dagen tot 3 dagen voor aanvang van het evenement 50% van de koopprijs;

  3. Binnen 3 dagen voor aanvang van het evenement 100% van de koopprijs;

 4. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Panache Bikefitting ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.

 5. Panache Bikefitting behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Panache Bikefitting zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

 

 

Artikel 24 – Klachtenregeling

 1. De consument is gehouden binnen bekwame tijd na de levering te onderzoeken of Panache Bikefitting de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Panache Bikefitting er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.

 2. Nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de kennisgeving door de consument niet binnen bekwame tijd is gebeurd zoals gesteld in lid 1 van dit artikel. Waarbij kennisgeving binnen 2 maanden na ontdekking tijdig is.

 3. Reclamatie wordt door Panache Bikefitting slechts in behandeling genomen indien de consument het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan Panache Bikefitting heeft overhandigd/geretourneerd.

 4. De prestatie van Panache Bikefitting geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de consument het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de consument het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.

 5. Panache Bikefitting draagt zorg voor een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze procedure.

 6. Bij Panache Bikefitting ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Panache Bikefitting binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 7. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

 

Artikel 25 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Panache Bikefitting en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 26 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

BIJLAGE 1

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

- Aan Siemen Tas handelend onder de naam Panache Bikefitting gevestigd te Zwanenlaan 29 8400 Oostende. E-mailadres: panachebikefitting@gmail.com

 

 

 

 • Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

 

 

 • Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 

 

 • Naam/Namen consument(en)

 

 

 • Adres consument(en)

 

 

 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 • Datum

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

ALGEMENE VOORWAARDEN B2B

 

INHOUDSOPGAVE:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van Panache Bikefitting
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 – Offertes
Artikel   7 - Herroepingsrecht
Artikel   8 - De prijs
Artike  9 – Betaling
Artikel 10- Korting en aanbiedingen
Artikel 11 – Nakoming en extra garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Overmacht
Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Modellen, ontwerpen, etc.
Artikel 17 - Auteursrecht
Artikel 18 – Evenementen
Artikel 19 - Annulering
Artikel 20 - Geschillen
Artikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: ondernemer die bij Panache Bikefitting een koop doet anders dan een consument.

 2. Dag: kalenderdag;

 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de ondernemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Panache Bikefitting en de ondernemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Artikel 2 – Identiteit van Panache Bikefitting

 

Siemen Tas handelend onder de naam Panache Bikefitting

Vestigingsadres: Zwanenlaan 29 8400 Oostende

Telefoonnummer: [+32] 0479851799

E-mailadres: panachebikefitting@gmail.com

Ondernemingsnummer: 0663.633.517

BTW-identificatienummer: BE0663633517 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Panache Bikefitting en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Panache Bikefitting en ondernemer.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de ondernemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Panache Bikefitting voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Panache Bikefitting zijn in te zien en dat zij op verzoek van de ondernemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de ondernemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de ondernemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de ondernemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de ondernemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De door de Panache Bikefitting gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de ondernemer mogelijk te maken. Als Panache Bikefitting gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Panache Bikefitting niet.

 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de ondernemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Een overeenkomst met Panache Bikefitting komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand wanneer de ondernemer via de website van Panache Bikefitting of via de mail één of meerder producten en/of diensten heeft besteld en Panache Bikefitting de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

 2. Indien de ondernemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Panache Bikefitting onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Panache Bikefitting is bevestigd, kan de ondernemer de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Panache Bikefitting passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de ondernemer elektronisch kan betalen, zal Panache Bikefitting daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Panache Bikefitting kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de ondernemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Panache Bikefitting op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Panache Bikefitting zal uiterlijk bij levering van het product aan de ondernemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de ondernemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de ondernemer met klachten terecht kan;

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de ondernemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 • indien de ondernemer een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Offertes

 1. Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de wederpartij. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 30 dagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen.

 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de ondernemer bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. De ondernemer dient dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen met Panache Bikefitting.

 4. De op de offerte vermelde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de verschuldigde btw en eventuele andere heffingskosten. Wanneer een afnemer uit een lidstaat van de EU met zijn onderneming een product afneemt van Panache Bikefitting wordt 0% btw in rekening gebracht in verband met intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC.

 5. De op de offerte overeengekomen opdracht wordt pas uitgevoerd door Panache Bikefitting, wanneer de betaling in zijn geheel is ontvangen, tenzij anders overeengekomen tussen Panache Bikefitting en de ondernemer.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

De ondernemer die producten en/of diensten afneemt van Panache Bikefitting komt geen herroepingsrecht toe, tenzij anders overeengekomen tussen Panache Bikefitting en de ondernemer.

Artikel 8 – De prijs

 1. De prijzen vermeld op de site, in de mail, nieuwsbrief zijn in euro’s en inclusief BTW. In het aanbod is geen sprake van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW), verpakkings- of verzendkosten.

 2. Indien verzend-, verpakkingskosten of belastingen van toepassing zijn worden deze duidelijk bij het aanbod vermeldt.

 3. Indien de prijs op de website redelijkerwijs niet kan kloppen, bijvoorbeeld als de prijs op de website veel te laag is. Dan is geen sprake van een rechtsgeldige koop en houdt Panache Bikefitting zich het recht voor deze foutieve prijs te wijzigen naar de juiste prijs. De ondernemer krijgt op dit moment het recht af te zien van de koop.

 4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 5. In afwijking van het vorige lid kan Panache Bikefitting producten en diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Panache Bikefitting geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 6. Panache Bikefitting behoudt het recht prijsverhogingen door te voeren binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 7. Panache Bikefitting behoudt het recht prijsverhogingen door te voeren vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Indien hiervan geen sprake is heeft de ondernemer de bevoegdheid tot het opzeggen van de overeenkomst met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 9 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de ondernemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

 2. De ondernemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Panache Bikefitting zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de ondernemer de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering alsnog te betalen.

 3. Na het uitblijven van de betalingsverplichtingen in de lid 2 genoemde termijn is de ondernemer over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Panache Bikefitting gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de ondernemer afwijken van genoemde bedragen en percentages

 4. De ondernemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Panache Bikefitting te melden.

 5. Betaling dient te geschieden in de aangegeven valuta in het aanbod

 6. Indien sprake is van een overeenkomst inzake custom producten wordt de opdracht van deze custom producten niet in productie genomen indien niet aan de betalingstermijn van 14 dagen is voldaan.

 

Artikel 10 – Kortingen en aanbiedingen

 

 1. Kortingen en acties worden gecommuniceerd via de website, nieuwsbrief, social media en externe websites.

 2. Korting op korting is ten alle tijden uitgesloten.

 3. Indien gebruik gemaakt wordt van actie’s met een minimale bestedingswaarde of afname van een minimaal aantal artikelen dient ook altijd de minimale hoeveelheid gehaald te worden na het retourneren om gebruik te blijven maken van de actie.

 4. Aanspraak maken op een actie achteraf is niet mogelijk.

 

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Panache Bikefitting staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Panache Bikefitting staat niet in voor anders dan normaal gebruik.

 3. Een door Panache Bikefitting, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de ondernemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien Panache Bikefitting is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Panache Bikefitting, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de ondernemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Panache Bikefitting neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten en bij de beoordeling van aanvragen tot het maken van custom producten.

 2. Panache Bikefitting is pas gehouden de bestelde producten en/of diensten te leveren wanneer het gehele betaalbedrag is ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.

 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de ondernemer aan Panache Bikefitting kenbaar heeft gemaakt.

 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Panache Bikefitting geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de ondernemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De ondernemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 5. Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van het product en/of dienst, in het bezit zijn van Panache Bikefitting.

 6. Indien de ondernemer voor de koop laat weten dat de beloofde levertijd essentieel is en daarom een belangrijke voorwaarde is om de aankoop te doen betaald Panache Bikefitting indien hij in gebreke blijft onverwijld de kosten terug.

 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Panache Bikefitting het bedrag dat de ondernemer betaald heeft in beginsel onverwijld terugbetalen.

 8. Panache Bikefitting behoudt zich het recht voor de terugbetaling uit te stellen totdat ofwel de ondernemer heeft aangetoond het product teruggezonden te hebben ofwel Panache Bikefitting het product ontvangen heeft.

 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Panache Bikefitting tot het moment van bezorging aan de ondernemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 10. Indien de ondernemer zelf een vervoerder kiest dan wordt het risico van beschadiging en/of vermissing van producten verlegd naar de ondernemer zodra Panache Bikefitting het pakket aan de vervoerder heeft overgedragen.

 

Artikel 13 – Overmacht

 1. Indien door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Panache Bikefitting dit de ondernemer zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 2. In geval van overmacht kan Panache Bikefitting, na overleg met de ondernemer, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan

 3. Indien de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de ondernemer bevoegd per aangetekend schrijven aan Panache Bikefitting mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Panache Bikefitting jegens de ondernemer bestaat

 4. Tekortkoming van Panache Bikefitting in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

 5. Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden

  1. Te late of kwalitatief onacceptabele levering van materiaal (ontwerp, afbeelding) van ondernemer;

  2. Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers;

  3. Zaken die het productieproces vertragen buiten de macht van Panache Bikefitting om, in ieder geval maar niet uitsluitend stroomuitval.

  4. Andere overmachtssituaties die hier niet concreet zijn opgenomen.

 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Iedere levering van goederen door Panache Bikefitting aan de ondernemer geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de ondernemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van Panache Bikefitting wegens tekortschieten van de ondernemer in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking opleveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door Panache Bikefitting is voorbehouden.

 2. Indien de ondernemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel is Panache Bikefitting gerechtig de goederen voor rekening van de ondernemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De ondernemer verleent Panache Bikefitting hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de ondernemer in gebruik zijnde ruimte te ( doen) betreden. Alle met de terugname verband houdende kosten komen voor rekening van de ondernemer.

 3. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de ondernemer in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

 4. Het is niet mogelijk voor de ondernemer de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door te verkopen aan derden voordat aan alle verplichtingen uit de overeenkomst is voldaan, tenzij Panache Bikefitting hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 

 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is Panache Bikefitting gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

 2. De verplichting tot schadevergoeding van Panache Bikefitting op grond van welke wettelijke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen Panache Bikefitting uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

 3. Indien Panache Bikefitting om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding geheel en ten alle tijden uitgesloten.

 4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade. Onder gevolgschade wordt mede verstaan gederfde winst en andere indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, eventuele aansprakelijkheid van de ondernemer jegens derden en bedrijfsschade.

 5. Panache Bikefitting is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet op tijd leveren van het product en/of dienst.

 

Artikel 16 – Ontwerpen, modellen, etc.

 1. De ondernemer geeft aan Panache Bikefitting de verzekering dat op alle tekeningen, foto’s, ontwerpen die door de consument worden aangeleverd ten behoeve van de ontwikkeling van sokken naar persoonlijke voorkeur geen rechten van derden rusten.

 2. De ondernemer vrijwaart Panache Bikefitting voor aanspraken van derden, ter zake van de in het voorgaande lid genoemde aangeleverde foto’s of ontwerpen door de consument, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

 3. De ondernemer vergoedt alle schade en nadeel die Panache Bikefitting lijdt indien en doordat de door Panache Bikefitting geproduceerde sokken inbreuk maakt op rechten van derden.

 4. De ondernemer kan geen productkwaliteit aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of toepassing van het aangeleverd materiaal, genoemd in voorgaande leden. Dit geldt dus ook voor het aangeleverde materiaal via de personalisatie applicatie op de website van Panache Bikefitting.

 

Artikel 17 – Auteursrecht

 1. Op alle producten van de ondernemer berust het auteursrecht.

 2. Panache Bikefitting behoudt het auteursrecht op de in opdracht geleverde en/of ontwikkelde (custom) producten aan de ondernemer, tenzij Panache Bikefitting en de ondernemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Panache Bikefitting gedeelten en/of het volledige product te reproduceren of te verveelvoudigen.

 

Artikel 18 – Evenementen

 

 1. Deelname aan diensten in de vorm van evenementen georganiseerd door Panache Bikefitting geschieden voor eigen risico van de opdrachtgever of deelnemer. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Panache Bikefitting, is Panache Bikefitting niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

 2. Panache Bikefitting is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  1. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever zoals het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van eigen vermogens of het negeren van instructies.

  2. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Panache Bikefitting en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Panache Bikefitting kunnen worden toegerekend.

  3. Indien zich bij de uitvoering van een dienst onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Panache Bikefitting leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Panache Bikefitting gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

 3. Deelnemers aan een fietsevenement zijn verplicht een valhelm te dragen en materiaal mee te nemen die goed functioneert.

 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en/of anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement

 5. De opdrachtgever en/of deelnemer vrijwaart Panache Bikefitting voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Panache Bikefitting, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

 7. Panache Bikefitting kan op grond van overmacht op het allerlaatste moment besluiten evenementen geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen restitutie van koopprijs plaatsvinden.

 8. Panache Bikefitting is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer een evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

 9. Van een overmachtssituatie is in ieder geval sprake bij extreme weersomstandigheden.

 10. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Panache Bikefitting voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

 11. Deelname aan een evenement is alleen toegestaan indien de volledige koopprijs is betaald

 12. Deelname aan een evenement door een deelnemer jonger dan 12 jaar is enkel toegestaan onder begeleiding van een volwassene.

 13. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen op de dader verhaald worden.

 14. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Panache Bikefitting en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

 

Artikel 19 – Annulering

 1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en/of per e-mail te geschieden. Datum poststempel en/of datum binnenkomst e-mail wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

 2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd.

 3. Bij annulering zal Panache Bikefitting de volgende kosten in rekening brengen:

  1. Tot 14 dagen voor aanvang van het evenement 25% van de koopprijs;

  2. Binnen 14 dagen tot 3 dagen voor aanvang van het evenement 50% van de koopprijs;

  3. Binnen 3 dagen voor aanvang van het evenement 100% van de koopprijs;

 4. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Panache Bikefitting ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.

 5. Panache Bikefitting behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Panache Bikefitting zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

  

Artikel 20 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Panache Bikefitting en de ondernemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de ondernemer gevestigd is in het buitenland.

 

 

Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de ondernemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de ondernemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

bottom of page